Chana Magaj Range

Chana Magaj Truffles 6's

60.00 60.00 60.0 ZAR

Chana Magaj Truffles 12's

124.00 124.00 124.0 ZAR

Chana Magaj Truffles 18's

187.00 187.00 187.0 ZAR

Chana Magaj Scoops

213.00 213.00 213.0 ZAR

Chana Magaj Block

299.00 299.00 299.0 ZAR

Chana Magaj Sticks

44.00 44.00 44.0 ZAR